Διδακτέα Ύλη

Δείτε την Διδακτέα Ύλη των Μαθηματικών

1.2 – Μη γραμμικά συστήματα

2.1 – Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες συνάρτησης
2.2 – Κατακόρυφη – Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

3.1 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
3.2 – Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες, χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4
3.3 – Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο
3.4 – Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
3.5 – Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
3.6 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων
3.7 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων

4.1 – Πολυώνυμα
4.2 – Διαίρεση πολυωνύμων
4.3 – Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
4.4 – Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

5.1 – Εκθετική συνάρτηση
5.2 – Λογάριθμοι, χωρίς την απόδειξη του τύπου της αλλαγής βάσης
5.3 – Λογαριθμική συνάρτηση. Να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e

7.1 – Εισαγωγή
7.4 – Ανάλογα ευθύγραμμα τμήματα – Αναλογίες
7.5 – Μήκος ευθυγράμμου τμήματος
7.6 – Διαίρεση τμημάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο, χωρίς την απόδειξη της πρότασης και χωρίς την υποπαράγραφο «Διερεύνηση»
7.7 – Θεώρημα Θαλή, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα»
7.8 – Θεωρήματα διχοτόμων τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και χωρίς τον υπολογισμό των ευθυγράμμων τμημάτων στα οποία η διχοτόμος (εσωτερική ή εξωτερική) διαιρεί την απέναντι πλευρά

8.1 – Όμοια ευθύγραμμα σχήματα
8.2 – Κριτήρια ομοιότητας, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3. Να μη διδαχθούν οι αποδεικτικές ασκήσεις, τα σύνθετα θέματα και οι γενικές ασκήσεις από τα κεφάλαια 7 και 8

9.1 – Ορθές προβολές
9.2 – Το Πυθαγόρειο θεώρημα
9.3 – Γεωμετρικές κατασκευές
9.4 – Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την εφαρμογή

10.1 – Πολυγωνικά χωρία
10.2 – Εμβαδόν ευθυγράμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα
10.3 – Εμβαδόν βασικών ευθυγράμμων σχημάτων
10.4 – Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου, χωρίς την απόδειξη των τύπων Ι και ΙΙΙ
10.5 – Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ
11.1 – Ορισμός κανονικού πολυγώνου
11.2 – Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων, χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του πορίσματος
11.3 – Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους, χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3
11.4 – Προσέγγιση του μήκους κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.5 – Μήκος τόξου
11.6 – Προσέγγιση του εμβαδού του κύκλου με κανονικά πολύγωνα
11.7 – Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος

12.1 – Εισαγωγή
12.2 – Η έννοια του επιπέδου και ο καθορισμός του
12.3 – Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων
12.4 – Ευθείες και επίπεδα παράλληλα – Θεώρημα Θαλή
12.5 – Γωνία δυο ευθειών – Ορθογώνιες ευθείες
12.6 – Απόσταση σημείου από επίπεδο – Απόσταση παραλλήλων επιπέδων

1.1 – Η έννοια του διανύσματος
1.2 – Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων
1.3 – Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, χωρίς τις εφαρμογές 1 και 2
1.4 – Συντεταγμένες στο επίπεδο, χωρίς την απόδειξη της υποπαραγράφου «Συντεταγμένες διανύσματος», χωρίς την εφαρμογή 2 στη σελίδα 35 και χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων
1.5 – Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων, χωρίς την απόδειξη του τύπου της αναλυτικής έκφρασης εσωτερικού γινομένου και χωρίς την παράγραφο «Προβολή διανύσματος σε διάνυσμα»

2.1 – Εξίσωση ευθείας
2.2 – Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας, χωρίς την εφαρμογή 2
2.3 – Εμβαδόν τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων της απόστασης σημείου από ευθεία, του εμβαδού τριγώνου και χωρίς την εφαρμογή 1

3.1 – Ο κύκλος, χωρίς τις παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου
3.2 – Η παραβολή, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής, την απόδειξη του τύπου της εφαπτομένης και την εφαρμογή 1 στη σελίδα 96
3.3 – Η έλλειψη, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης, τις παραμετρικές εξισώσεις έλλειψης, την εφαπτομένη της έλλειψης και χωρίς τις εφαρμογές.
3.4 – Η υπερβολή, χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής, την απόδειξη του τύπου των ασύμπτωτων και την εφαπτομένη της υπερβολής.
3.5 – Μόνο η υποπαράγραφος «σχετική θέση ευθείας και κωνικής τομής».

Δεν θα διδαχθούν οι ασκήσεις Β ́ ομάδας των παραγράφων 3.2, 3.3, 3.4 και οι γενικές ασκήσεις του 3ου κεφαλαίου που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. (Παραβολή, Έλλειψη, Υπερβολή)

© 2018 mathsforyou.gr
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη