Διδακτέα Ύλη

Δείτε την Διδακτέα Ύλη των Μαθηματικών

Άλγεβρα Β' - Λυκείου

1.2 – Μη γραμμικά συστήματα

2.1 – Μονοτονία – Ακρότατα – Συμμετρίες συνάρτησης
2.2 – Κατακόρυφη – Οριζόντια μετατόπιση καμπύλης

3.1 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας
3.2 – Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες, χωρίς την απόδειξη της ταυτότητας 4
3.3 – Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο
3.4 – Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
3.5 – Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
3.6 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων
3.7 – Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων

4.1 – Πολυώνυμα
4.2 – Διαίρεση πολυωνύμων
4.3 – Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
4.4 – Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

5.1 – Εκθετική συνάρτηση
5.2 – Λογάριθμοι, χωρίς την απόδειξη του τύπου της αλλαγής βάσης
5.3 – Λογαριθμική συνάρτηση. Να διδαχθούν μόνο οι λογαριθμικές συναρτήσεις με βάση το 10 και το e

© 2018 mathsforyou.gr
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη