Οι Συντεταγμένες

Συντεταγμένες ονομάζονται αριθμοί, ζεύγη αριθμών, τριάδες αριθμών κ.ο.κ. με τη βοήθεια των οποίων καθορίζεται η θέση ενός σημείου
μιας ευθείας, ενός γεωμετρικού σχήματος του επιπέδου ή του χώρου αντίστοιχα. Υπάρχουν διάφορα είδη συντεταγμένων. Ένα είδος τους είναι οι αστρονομικές συντεταγμένες, οι οποίες χρησιμεύουν για τον καθορισμό της θέσης ενός ουράνιου σώματος στην ουράνια σφαίρα.
Ένα άλλο είδος είναι οι παγκόσμιες συντεταγμένες, οι οποίες είναι το σύνολο τεσσάρων αριθμών, με τη βοήθεια των οποίων καθορίζεται η θέση ενός συμβάντος στο χωροχρόνο. Επίσης υπάρχουν και οι γεωγραφικές συντεταγμένες, οι οποίες είναι ένα σύστημα συντεταγμένων, με τη βοήθεια του οποίου μπορεί να καθοριστεί και να περιγραφεί η θέση ενός τόπου πάνω στην επιφάνεια της γης.
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι δύο ειδών, το γεωγραφικό μήκος (latitude) και το γεωγραφικό πλάτος (longtitude). Γεωγραφικό πλάτος καλείται η απόσταση πάνω σε σφαίρα ή χάρτη ενός τόπου από τον Ισημερινό, βόρεια ή νότια από αυτόν.
Το γεωγραφικό πλάτος δίδεται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά, αποτελεί το τόξο που αντιστοιχεί σε μια γωνία στο κέντρο της γης και μετριέται πάνω σε ένα επίπεδο Βορρά-Νότου, από τον Ισημερινό προς τους πόλους. Γεωγραφικό μήκος είναι η απόσταση ενός τόπου από τον Πρώτο Μεσημβρινό του Γκρήνουιτς (Greenwich), ανατολικά ή δυτικά από αυτόν.
Ο πρώτος Μεσημβρινός του Γκρήνουιτς είναι η καθορισμένη γραμμή Βορρά-Νότου, που περνά από τους δύο γεωγραφικούς πόλους και το Γκρήνουιτς (προάστιο του Λονδίνου). Γενικά η σημασία των συντεταγμένων είναι πολύ μεγάλη, επειδή ο συνδυασμός μεσημβρινών και παραλλήλων σχηματίζει ένα δίκτυο ή πλέγμα, με τη βοήθεια του οποίου μπορούν να υπολογιστούν ακριβείς θέσεις, σε σχέση με τον Ισημερινό και τον Πρώτο Μεσημβρινό.
Φανή Μίχου-Β3